Rūpinkis savimi šiandien - nelauk rytojaus!

Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Muziejaus g. 5,
LT-60122, Raseiniai
tel. (8 428) 70 723
įm.k. 303212456
Paieška
Renginių ir minėtinų dienų kalendorius
<< balandis, 2019 >>
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO (JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOORDINATORIAUS) FUNKCIJOS:

 • Organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių Raseinių rajono mokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo įstaigose, t.y. mokyklose – darželiuose, pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, jaunimo, profesinėse mokyklose, ir gimnazijose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, veiklą;
 • Rengti Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros metinį veiklos planą;
 • Rengti Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros metinį kvalifikacijos kėlimo planą;
 • Koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, kvalifikacijos kėlimą;
 • Derinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų metinius veiklos planus;
 • Rengti Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veiklos ataskaitas;
 • Koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos ataskaitų rengimą;
 • Organizuoti pasitarimus su Raseinių rajono mokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistais sveikatos priežiūros veiklos vykdymo mokykloje klausimais;
 • Informuoti apie biuro direktoriaus pavedimus mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, susijusius su mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimu, ir kontroliuoti, kaip jie vykdomi;
 • Teikti metodines konsultacijas mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams sveikatos priežiūros veiklos klausimais;
 • Pagal kompetenciją nagrinėti skundus, pranešimus, prašymus dėl mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos ir etikos taisyklių pažeidimų;
 • Identifikuoti probleminius mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo aspektus;
 • Teikti siūlymus biuro direktoriui dėl mokinių sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos;
 • Kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;
 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokyklų vadovams;
 • Inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos rengiant;
 • Rengti informacinę ir metodinę medžiagą vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias;
 • Organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Raseinių rajono bendruomenėje;
 • Bendradarbiauti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais su socialiniais partneriais;
 • Organizuoti Raseinių rajono bendruomenėje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika;
 • Numatyti ir įgyvendinti užkrečiamų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos priemones Raseinių rajone;
 • Teikti siūlymus biuro direktoriui dėl pasiūlymų pateikimo politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais;
 • Bendradarbiauti su kitais visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, mokyklos specialistais, kitų įstaigų atstovais, bendruomenėmis, įvairiomis organizacijomis, rėmėjais;
 • Pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus;
 • Pagal kompetenciją atstovauti biuro interesams įstaigose, organizacijose ir kt.;
 • Rengti ataskaitų ir atsakymų projektus;
 • Rengti įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimu;
 • Biuro direktoriaus pavedimu dalyvauti komisijų ar darbo grupių darbe;
 • Informuoti biuro direktorių apie visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pasikeitimus;
 • Vykdyti kitus su biuro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Visuomenės sveikatos specialisto (jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriaus) pareigybės aprašymas

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE FUNKCIJOS:

 • Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie Mokinių sveikatos būklę;
 • Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
 • Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;
 • Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
 • Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
 • Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;
 • Tikrinti mokinių asmens higieną;
 • Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • Konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 • Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą;
 • Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos priežiūrą mokyklose pareigybės aprašymas

Kokiais informacijos šaltiniais daugiausia naudojatės, gilindami savo žinias apie sveikatą?

Klausau radijo, žiūriu televizijos sveikatos laidas
Skaitau laikraščius, žurnalus ir kitus periodinius leidinius, brošiūras, atmintines, straipsnius sveikatos tematika
Naudojuosi gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų konsultacijomis, patarimais
Naršau interneto svetaines, kuriose skelbiama informacija sveikatos klausimais
Sveikatos informacija nesidomiu
Daugiau informacijos